<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Invocation of method 'addMetaTag' in  class com.liferay.portal.kernel.velocity.IterVelocityTools threw exception XYZ_E_INVALID_VELOCITY_META_TAGS_MAP_ZYX:Invalid parameters K: 'content' V: 'null'

[file IterVelocityTools.java, method addMetaTag, line 790] at 21233FULL-CONTENT-EC-DETALLE-DAX[line 22, column 20]
1#set($sectionID = "#printAssignedSectionID")
 
2#set ($sectionName = $!iterVelocityTools.getVariable($sectionID , "PubliSectionName") )
 
3
 
4
 
5<!-- Inicio META TAG AUTOR --> 
 
6#set($hmAutores = {})
 
7#getAcAssignedCatExtended($hmAutores "Autores")
 
8
 
9#set($hmAutor = $hmAutores.get(0))
 
10#set ($catId = $hmAutor.id)
 
11#if($catId)
 
12	#set ($aboutAuthor = $aboutCategoryArticles.getArticle($catId))
 
13#end
 
14
 
15#set($metaAuthor = {})
 
16#set($temp = $metaAuthor.put("name","author"))
 
17#if($aboutAuthor)
 
18	#set($temp = $metaAuthor.put("content",$!aboutAuthor.Instrumental_Autor.data))
 
19#else
 
20	#set($temp = $metaAuthor.put("content",""))
 
21#end
 
22$iterVelocityTools.addMetaTag($metaAuthor )
 
23
 
24
 
25<!-- Inicio META TAGS CXSENSE -->
 
26#set($metaPageClass = {})
 
27#set($temp = $metaPageClass.put("name","cXenseParse:pageclass"))
 
28#set($temp = $metaPageClass.put("content","article"))
 
29$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPageClass)
 
30
 
31#set($metaArticleId = {})
 
32#set($temp = $metaArticleId.put("name","cXenseParse:recs:articleid"))
 
33#set($temp = $metaArticleId.put("content",$reserved-article-id.data))
 
34$iterVelocityTools.addMetaTag($metaArticleId)
 
35
 
36#set ($portalBeanLocator = $portal.getClass().forName('com.liferay.portal.kernel.bean.PortalBeanLocatorUtil'))
 
37#set ($dateFormatFactory = $portalBeanLocator.locate('com.liferay.portal.kernel.util.DateFormatFactoryUtil'))
 
38#set ($indexFormat = $dateFormatFactory.getSimpleDateFormat('yyyy/MM/dd HH:mm:ss'))
 
39#set($ac-sectionDateFrom =  $articleContext.selectNodes('articlectx/sections//section[@from]'))
 
40#if($ac-sectionDateFrom.size() > 0)
 
41	#foreach ($atrib in $ac-sectionDateFrom.get(0).attributes()  )         
 
42		#if($atrib.name == "from")
 
43			#set ($dResultado = $indexFormat.parse("$atrib.data"))
 
44		#end
 
45	#end
 
46#end
 
47
 
48#if($dResultado && $dResultado != "")
 
49#set($metaPublishTime = {})
 
50#set($temp = $metaPublishTime.put("name","cXenseParse:recs:publishtime"))
 
51#set($temp = $metaPublishTime.put("content",$dateTool.format("yyyy-MM-d'T'hh:mm:ss.000'Z'",$dResultado)))
 
52$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPublishTime)
 
53#end
 
54
 
55#set($metaCategory = {})
 
56#set($temp = $metaCategory.put("name","cXenseParse:recs:category"))
 
57#set($temp = $metaCategory.put("content","$sectionName"))
 
58$iterVelocityTools.addMetaTag($metaCategory)
 
59
 
60<!-- Fin META TAGS CXSENSE -->
 
61
 
62<!-- Inicio DAX -->
 
63<!-- DAX para los detalles de los artículos -->
 
64<script type="text/javascript">
 
65	// <![CDATA[
 
66	function udm_(a){
 
67	var b="comScore=",c=document,d=c.cookie,e="",f="indexOf",g="substring",h="length",i=2048,j,k="&ns_",l="&",m,n,o,p,q=window,r=q.encodeURIComponent||escape;if(d[f](b)+1)for(o=0,n=d.split(";"),p=n[h];o<p;o++)m=n[o][f](b),m+1&&(e=l+unescape(n[o][g](m+b[h])));a+=k+"_t="+ +(new Date)+k+"c="+(c.characterSet||c.defaultCharset||"")+"&c8="+r(c.title)+e+"&c7="+r(c.URL)+"&c9="+r(c.referrer),a[h]>i&&a[f](l)>0&&(j=a[g](0,i-8).lastIndexOf(l),a=(a[g](0,j)+k+"cut="+r(a[g](j+1)))[g](0,i)),c.images?(m=new Image,q.ns_p||(ns_p=m),m.src=a):c.write("<","p","><",'img src="',a,'" height="1" width="1" alt="*"',"><","/p",">")}
 
68	udm_('http'+(document.location.href.charAt(4)=='s'?'s://sb':'://b')+'.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data');
 
69	// ]]>
 
70</script>
 
71<noscript><p><img src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data" height="1" width="1" alt="*"></p></noscript>
 
72<!-- Fin DAX -->
 

Así se destruye la pólvora incautada

Junto a la Policía Nacional y Bomberos Medellín, la Alcaldía de Medellín realizó la quema controlada de 695 kilogramos de pólvora incautada en diciembre,...

22/01/2019
GALERÍA DE VIDEOS
§SSI_68835262eb9440f9ad074f4fda2e8c51_SSI§