<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Invocation of method 'addMetaTag' in  class com.liferay.portal.kernel.velocity.IterVelocityTools threw exception XYZ_E_INVALID_VELOCITY_META_TAGS_MAP_ZYX:Invalid parameters K: 'content' V: 'null'

[file IterVelocityTools.java, method addMetaTag, line 831] at 21233FULL-CONTENT-EC-DETALLE-DAX[line 31, column 20]
1#set($sectionID = "#printAssignedSectionID")
 
2#set ($sectionName = $!iterVelocityTools.getVariable($sectionID , "PubliSectionName") )
 
3
 
4
 
5<!-- Inicio META TAG FECHA DE PUBLICACION ARTICULO -->
 
6
 
7
 
8#set($fechapub = "#printOnlyDateModExtend('yyyy-M-d H:m:s')")
 
9#set($metaA = {})
 
10#set($temp = $metaA.put("property","article:published_time"))
 
11#set($temp = $metaA.put("content","$fechapub"))
 
12$iterVelocityTools.addMetaTag( $metaA )
 
13
 
14<!-- Inicio META TAG AUTOR --> 
 
15#set($hmAutores = {})
 
16#getAcAssignedCatExtended($hmAutores "Autores")
 
17
 
18#set($hmAutor = $hmAutores.get(0))
 
19#set ($catId = $hmAutor.id)
 
20#if($catId)
 
21	#set ($aboutAuthor = $aboutCategoryArticles.getArticle($catId))
 
22#end
 
23
 
24#set($metaAuthor = {})
 
25#set($temp = $metaAuthor.put("name","author"))
 
26#if($aboutAuthor)
 
27	#set($temp = $metaAuthor.put("content",$!aboutAuthor.Instrumental_Autor.data))
 
28#else
 
29	#set($temp = $metaAuthor.put("content",""))
 
30#end
 
31$iterVelocityTools.addMetaTag($metaAuthor )
 
32
 
33
 
34<!-- Inicio META TAGS CXSENSE -->
 
35#set($metaPageClass = {})
 
36#set($temp = $metaPageClass.put("name","cXenseParse:pageclass"))
 
37#set($temp = $metaPageClass.put("content","article"))
 
38$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPageClass)
 
39
 
40#set($metaArticleId = {})
 
41#set($temp = $metaArticleId.put("name","cXenseParse:recs:articleid"))
 
42#set($temp = $metaArticleId.put("content",$reserved-article-id.data))
 
43$iterVelocityTools.addMetaTag($metaArticleId)
 
44
 
45#set ($portalBeanLocator = $portal.getClass().forName('com.liferay.portal.kernel.bean.PortalBeanLocatorUtil'))
 
46#set ($dateFormatFactory = $portalBeanLocator.locate('com.liferay.portal.kernel.util.DateFormatFactoryUtil'))
 
47#set ($indexFormat = $dateFormatFactory.getSimpleDateFormat('yyyy/MM/dd HH:mm:ss'))
 
48#set($ac-sectionDateFrom =  $articleContext.selectNodes('articlectx/sections//section[@from]'))
 
49#if($ac-sectionDateFrom.size() > 0)
 
50	#foreach ($atrib in $ac-sectionDateFrom.get(0).attributes()  )         
 
51		#if($atrib.name == "from")
 
52			#set ($dResultado = $indexFormat.parse("$atrib.data"))
 
53		#end
 
54	#end
 
55#end
 
56
 
57#if($dResultado && $dResultado != "")
 
58#set($metaPublishTime = {})
 
59#set($temp = $metaPublishTime.put("name","cXenseParse:recs:publishtime"))
 
60#set($temp = $metaPublishTime.put("content",$dateTool.format("yyyy-MM-d'T'hh:mm:ss.000'Z'",$dResultado)))
 
61$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPublishTime)
 
62#end
 
63
 
64#set($metaCategory = {})
 
65#set($temp = $metaCategory.put("name","cXenseParse:recs:category"))
 
66#set($temp = $metaCategory.put("content","$sectionName"))
 
67$iterVelocityTools.addMetaTag($metaCategory)
 
68
 
69<!-- Fin META TAGS CXSENSE -->
 
70
 
71<!-- metas de login de redes sociales-->
 
72
 
73<meta name="google-signin-scope" content="profile email">
 
74<meta name="google-signin-client_id" content="1066384773801-9khkfgmhf1ebbu54ik3tsdbel1ke1eo1.apps.googleusercontent.com">
 
75<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 
76
 
77<!-- Inicio DAX -->
 
78<!-- DAX para los detalles de los artículos -->
 
79<script type="text/javascript">
 
80	// <![CDATA[
 
81	function udm_(a){
 
82	var b="comScore=",c=document,d=c.cookie,e="",f="indexOf",g="substring",h="length",i=2048,j,k="&ns_",l="&",m,n,o,p,q=window,r=q.encodeURIComponent||escape;if(d[f](b)+1)for(o=0,n=d.split(";"),p=n[h];o<p;o++)m=n[o][f](b),m+1&&(e=l+unescape(n[o][g](m+b[h])));a+=k+"_t="+ +(new Date)+k+"c="+(c.characterSet||c.defaultCharset||"")+"&c8="+r(c.title)+e+"&c7="+r(c.URL)+"&c9="+r(c.referrer),a[h]>i&&a[f](l)>0&&(j=a[g](0,i-8).lastIndexOf(l),a=(a[g](0,j)+k+"cut="+r(a[g](j+1)))[g](0,i)),c.images?(m=new Image,q.ns_p||(ns_p=m),m.src=a):c.write("<","p","><",'img src="',a,'" height="1" width="1" alt="*"',"><","/p",">")}
 
83	udm_('http'+(document.location.href.charAt(4)=='s'?'s://sb':'://b')+'.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data');
 
84	// ]]>
 
85</script>
 
86<noscript><p><img src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data" height="1" width="1" alt="*"></p></noscript>
 
87
 
88<!-- Fin DAX -->
 
89
 

Identidades, una exposición para interactuar en Parque Berrio

Levantar los ojos. Dar un vistazo. Cada vez se hace menos dice Julio César Herrera, el autor de las 32 gigantografías que componen Identidades, la exposición...

02/05/2019
GALERÍA DE VIDEOS
§SSI_2edf22ed5ff24da6823b37b596fc3f8d_SSI§