<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Se ha producido un error al procesar la plantilla.
Invocation of method 'addMetaTag' in  class com.liferay.portal.kernel.velocity.IterVelocityTools threw exception XYZ_E_INVALID_VELOCITY_META_TAGS_MAP_ZYX:Invalid parameters K: 'content' V: 'null'

[file IterVelocityTools.java, method addMetaTag, line 831] at 21233FULL-CONTENT-EC-DETALLE-DAX[line 31, column 20]
1#set($sectionID = "#printAssignedSectionID")
 
2#set ($sectionName = $!iterVelocityTools.getVariable($sectionID , "PubliSectionName") )
 
3
 
4
 
5<!-- Inicio META TAG FECHA DE PUBLICACION ARTICULO -->
 
6
 
7
 
8#set($fechapub = "#printOnlyDateModExtend('yyyy-M-d H:m:s')")
 
9#set($metaA = {})
 
10#set($temp = $metaA.put("property","article:published_time"))
 
11#set($temp = $metaA.put("content","$fechapub"))
 
12$iterVelocityTools.addMetaTag( $metaA )
 
13
 
14<!-- Inicio META TAG AUTOR --> 
 
15#set($hmAutores = {})
 
16#getAcAssignedCatExtended($hmAutores "Autores")
 
17
 
18#set($hmAutor = $hmAutores.get(0))
 
19#set ($catId = $hmAutor.id)
 
20#if($catId)
 
21	#set ($aboutAuthor = $aboutCategoryArticles.getArticle($catId))
 
22#end
 
23
 
24#set($metaAuthor = {})
 
25#set($temp = $metaAuthor.put("name","author"))
 
26#if($aboutAuthor)
 
27	#set($temp = $metaAuthor.put("content",$!aboutAuthor.Instrumental_Autor.data))
 
28#else
 
29	#set($temp = $metaAuthor.put("content",""))
 
30#end
 
31$iterVelocityTools.addMetaTag($metaAuthor )
 
32
 
33
 
34<!-- Inicio META TAGS CXSENSE -->
 
35#set($metaPageClass = {})
 
36#set($temp = $metaPageClass.put("name","cXenseParse:pageclass"))
 
37#set($temp = $metaPageClass.put("content","article"))
 
38$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPageClass)
 
39
 
40#set($metaArticleId = {})
 
41#set($temp = $metaArticleId.put("name","cXenseParse:recs:articleid"))
 
42#set($temp = $metaArticleId.put("content",$reserved-article-id.data))
 
43$iterVelocityTools.addMetaTag($metaArticleId)
 
44
 
45#set ($portalBeanLocator = $portal.getClass().forName('com.liferay.portal.kernel.bean.PortalBeanLocatorUtil'))
 
46#set ($dateFormatFactory = $portalBeanLocator.locate('com.liferay.portal.kernel.util.DateFormatFactoryUtil'))
 
47#set ($indexFormat = $dateFormatFactory.getSimpleDateFormat('yyyy/MM/dd HH:mm:ss'))
 
48#set($ac-sectionDateFrom =  $articleContext.selectNodes('articlectx/sections//section[@from]'))
 
49#if($ac-sectionDateFrom.size() > 0)
 
50	#foreach ($atrib in $ac-sectionDateFrom.get(0).attributes()  )         
 
51		#if($atrib.name == "from")
 
52			#set ($dResultado = $indexFormat.parse("$atrib.data"))
 
53		#end
 
54	#end
 
55#end
 
56
 
57#if($dResultado && $dResultado != "")
 
58#set($metaPublishTime = {})
 
59#set($temp = $metaPublishTime.put("name","cXenseParse:recs:publishtime"))
 
60#set($temp = $metaPublishTime.put("content",$dateTool.format("yyyy-MM-d'T'hh:mm:ss.000'Z'",$dResultado)))
 
61$iterVelocityTools.addMetaTag($metaPublishTime)
 
62#end
 
63
 
64#set($metaCategory = {})
 
65#set($temp = $metaCategory.put("name","cXenseParse:recs:category"))
 
66#set($temp = $metaCategory.put("content","$sectionName"))
 
67$iterVelocityTools.addMetaTag($metaCategory)
 
68
 
69<!-- Fin META TAGS CXSENSE -->
 
70
 
71<!-- metas de login de redes sociales-->
 
72
 
73<meta name="google-signin-scope" content="profile email">
 
74<meta name="google-signin-client_id" content="1066384773801-9khkfgmhf1ebbu54ik3tsdbel1ke1eo1.apps.googleusercontent.com">
 
75<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 
76
 
77<!-- Inicio DAX -->
 
78<!-- DAX para los detalles de los artículos -->
 
79<script type="text/javascript">
 
80	// <![CDATA[
 
81	function udm_(a){
 
82	var b="comScore=",c=document,d=c.cookie,e="",f="indexOf",g="substring",h="length",i=2048,j,k="&ns_",l="&",m,n,o,p,q=window,r=q.encodeURIComponent||escape;if(d[f](b)+1)for(o=0,n=d.split(";"),p=n[h];o<p;o++)m=n[o][f](b),m+1&&(e=l+unescape(n[o][g](m+b[h])));a+=k+"_t="+ +(new Date)+k+"c="+(c.characterSet||c.defaultCharset||"")+"&c8="+r(c.title)+e+"&c7="+r(c.URL)+"&c9="+r(c.referrer),a[h]>i&&a[f](l)>0&&(j=a[g](0,i-8).lastIndexOf(l),a=(a[g](0,j)+k+"cut="+r(a[g](j+1)))[g](0,i)),c.images?(m=new Image,q.ns_p||(ns_p=m),m.src=a):c.write("<","p","><",'img src="',a,'" height="1" width="1" alt="*"',"><","/p",">")}
 
83	udm_('http'+(document.location.href.charAt(4)=='s'?'s://sb':'://b')+'.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data');
 
84	// ]]>
 
85</script>
 
86<noscript><p><img src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=6035166&ns_site=el-colombiano&name=$sectionName.$reserved-article-url-title.data" height="1" width="1" alt="*"></p></noscript>
 
87
 
88<!-- Fin DAX -->
 
89
 

Familiares de Carlos Alberto Cano Chaverra, 28 años de incertidumbre

Las Madres de la Candelaria han reclamado durante 20 años la verdad de lo que pasó con sus seres queridos. Son un puñado de mujeres que el 19 de marzo...

21/03/2019
GALERÍA DE VIDEOS
§SSI_f4fbdb78b10542a9a2d8087fee3bea89_SSI§